logowing3Update

ประวัติความเป็นมา

กองบิน 3

 

 

กองบิน 3

Wing 3

ชื่อย่อหน่วย               บน.3/ Wing 3

จัดตั้งเมื่อ                  29 กันยายน 2563

หลักฐานการจัดตั้ง         คำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ลับ ที่ 328/63 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563
เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.2552 (ครั้งที่ 48) และคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 143/63 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.2552 (ครั้งที่ 112)

วันสถาปนาหน่วย         29 กันยายน 2563

ที่ตั้ง                        790 หมู่ 12 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160

    

                         

 

 

 

ประวัติความเป็นมา  

    

กองบิน 3 ยุคเริ่มต้น

          กระทรวงกลาโหมมีคำสั่ง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2461 (คำสั่งทหารบก ที่ 218/29941 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2461) ให้ยกฐานะ กองบินทหารบก เป็น กรมอากาศยานทหารบก แบ่งส่วนราชการออกเป็น

          1. กองบินทหารบก ประกอบด้วย กองบินใหญ่ทหารบก 3 กองบิน ณ ที่ตั้งดอนเมือง

             - กองบินใหญ่ทหารบกที่ 1 (บรรจุเครื่องบินขับไล่)

             - กองบินใหญ่ทหารบกที่ 2 (บรรจุเครื่องบินตรวจการณ์)

             - กองบินใหญ่ทหารบกที่ 3 (บรรจุเครื่องบินทิ้งระเบิด)

         2. โรงเรียนการบินทหารบก

         3. โรงงานของกรมอากาศยานทหารบก

             พ.ศ.2463 กองบินใหญ่ทหารบกที่ 3 ในขณะนั้น เป็นกองบินทิ้งระเบิด จำเป็นต้องหาพื้นที่ในการจัดตั้งกองบินให้เหมาะสม ทั้งในทางด้านยุทธศาสตร์และยุทธวิธี โดยได้เลือกพื้นที่บริเวณ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ตั้งกองบิน

             เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2464 กรมอากาศยานได้เปลี่ยนแปลงอัตราการจัดใหม่ กองบินใหญ่ทหารบก
ที่ 3 เปลี่ยนชื่อเป็น “กองบินใหญ่ที่ 3 ”

             เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2469 กองบินใหญ่ที่ 3 เปลี่ยนเป็น “กองบินน้อยที่ 2” คงตั้งประจำอยู่ ณ
ที่เดิม คือจังหวัดนครราชสีมา มีอัตรากำลัง 3 ฝูงบิน และมีนายพันตรี หลวงเทวัญอำนวยเดช ผู้บังคับกองบิน

             พ.ศ.2478 กรมอากาศยานได้ยกฐานะเป็น กรมทหารอากาศ และกองบินน้อยที่ 2 เปลี่ยนเป็น “กองบินน้อยที่ 3” มีนายร้อยเอก หลวงอิศรางกรูเสนีย์ (หม่อมหลวงแช่ม อิศรางกรู ณ อยุธยา) เป็นผู้บังคับกองบิน จนถึงปี พ.ศ.2484

             พ.ศ.2480 กรมทหารอากาศยกฐานะเป็น กองทัพอากาศ แยกออกมาจากกองทัพบก จึงจำเป็นต้องหา
ที่ตั้งกองบินใหม่ เพราะสถานที่เดิมเป็นพื้นที่ของกองทัพบก กองทัพอากาศจึงได้จัดสร้างสนามบินและสถานที่ราชการขึ้นใหม่ ที่ตำบลทุ่งกุดทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

             พ.ศ.2483-2484 เกิดกรณีพิพาทกับอินโดจีนฝรั่งเศส กองบินน้อยที่ 3 ได้ส่งกำลัง 1 ฝูงบิน
ไปประจำที่สนามบินจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนกำลังภาคพื้น คือ กองทัพภาคบูรพา โดยได้ปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญจนได้รับคำชมเชย และให้ประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสายยงยศไหมสีเขียว

             เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2484 หลังจากกองทัพญี่ปุ่นบุกเข้าประเทศไทย กองโรงเรียนการบินได้ย้ายจากดอนเมืองไปตั้งรวมอยู่กับกองบินน้อยที่ 3 แต่การบังคับบัญชาคงแยกกัน

             พ.ศ.2484-2488 ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา กองบินน้อยที่ 3 ได้ส่งกำลังไปร่วมกับฝูงบินผสมอีกหลายแห่ง จนกระทั่งสงครามยุติลงจึงได้ย้ายกลับเข้าที่ตั้งเดิม

             พ.ศ.2492 กองทัพอากาศได้โอนกิจการกองบินน้อยที่ 3 ให้โรงเรียนการบินไปทั้งสิ้น (ตามคำสั่ง กองทัพอากาศ ที่ 2123/92 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2492) กองบิน ๓ จึงเหลือแต่โครงสร้างเท่านั้น

 

กองบิน 3 ยุคที่ 2

             กองบิน 3 ถือกำเนิดอีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ.2510 ตามคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 32/10
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2510 ให้ตั้ง กองบิน 3 โดยการโอนเจ้าหน้าที่และเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมด จากกองบิน 6 ฝูงบิน 63 มาตั้งเป็น กองบิน 3 ฝูงบิน 31 และ ฝูงบิน 33 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2510

             พ.ศ.2512 กองทัพอากาศออกคำสั่งให้กองบิน 3 เคลื่อนย้ายจากดอนเมืองเข้าที่ตั้งปกติ ณ ฐานบินนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2512

             เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2514 กองทัพอากาศออกคำสั่งให้ฝูงบินที่ 33 ยุบรวมกับฝูงบินที่ 31 และ
ปลดประจำการเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 5 คงเหลือเพียง 2 ฝูง คือ ฝูงบินที่ 31 บรรจุเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 4 ไว้ 1 ฝูง กับฝูงบินที่ 32 บรรจุเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 6 ไว้อีก 1 ฝูง

             กองบิน 3 ได้ยุบเลิกการปฏิบัติการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2520 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2520 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2520 และราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอน 74 เมื่อ 16 สิงหาคม 2520 โดย ฝูงบินที่ 31 และ ฝูงบินที่ 32 ได้โอนไปขึ้นกับกองบิน 2 ทั้งหมด

 

กองบิน 3 ยุคปัจจุบัน

             พ.ศ.2563 กองทัพอากาศได้ปรับปรุงแก้ไขอัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.2552 เพื่อจัดตั้งกองบิน 3 และรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ และปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ลับที่ 328/63 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่อง แก้ไขอัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.2552 (ครั้งที่ 112) เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ (ตามอัตราเฉพาะกิจหมายเลข 2161) โดยมีภารกิจ หน้าที่ เตรียมและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศ มีผู้บังคับการกองบิน 3 เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ แบ่งส่วนราชการออกเป็น กองบังคับการ แผนกการเงิน ฝูงบิน 301 ฝูงบิน 302 ฝูงบิน 303 กองพันทหารอากาศโยธิน แผนกสนับสนุนการบิน กองเทคนิค โรงพยาบาลกองบิน แผนกช่างโยธา แผนกขนส่ง แผนกพลาธิการ แผนกสวัสดิการ และกองร้อยสารวัตรทหาร