นาวาอากาศเอก พิสิฐ เทพสุวรรณ เสนาธิการกองบิน ๓ ควบคุม กำกับดูแล ขั้นตอนการรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่กองทัพอากาศกำหนด และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๓ เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔