กองบิน ๓ นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ร่วมโครงการ Smart Safety Zone 4.0

นาวาอากาศเอก พิสิฐ เทพสุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๓ นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ร่วมสนับสนุน ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ตำรวจภูธรวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ในโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อใช้เป็นระบบตรวจจับทางอากาศ ในพื้นที่เป้าหมายต้นแบบ ณ ตลาดรถไฟ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔