นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร
ผู้บังคับการกองบิน ๓ ตรวจจุดบริการประชาชน ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิดช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าสถานีตํารวจภูธรวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔