bullet saftey

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 • A20220113-3
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมบำรุงขวัญและมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนาม และชายแดน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๗
 • A20220113-2
  รองเสนาธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (​Alpha Jet)
 • A20220114
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๕๖
 • A20220113-1
  กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือน้อง ๆ นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านน้ำปั้ว ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จว.น่าน
 • A20220113
  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ/ประธานกรรมการกีฬากองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬากองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Tele Conference : VTC)
 • A20220111-1
  รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๕ (บ้านหน้าพระลาน)
 • D20200724
  การแต่งกายเนื่องในวันกองทัพไทย
 • D20210507
  รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปี ๒๕๖๕
 • C20220112
  กรมเเพทย์ทหารอากาศ ขอเชิญกำลังพล ทอ. เเละข้าราชการบำนาญ ทอ.สามารถมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer เข็มที่ ๓
 • C20220113
  กรมเเพทย์ทหารอากาศ เปิดให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ๓ สายพันธุ์ สำหรับ ข้าราชการบำนาญ ทอ. เเละกำลังพล ทอ.
 • ฺB20220113
  ศูนย์ประสานผู้ป่วย COVID - 19 กองทัพอากาศ เเจ้งว่า ข้าราชการ ทอ.เเละครอบครัว ทอ. ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก สามารถติดต่อเพื่อเข้า Home Isolation ทอ., ขอคำเเนะนำในการปฏิบัติตัว หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ COVID - 19
 • C20220111
  กองทัพอากาศ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔​ ระดับ "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)
 • C20211223
  พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาและวันขึ้นปีใหม่ กพ.ทอ., ขว.ทอ., ยก.ทอ., กบ.ทอ., สปช.ทอ., สบ.ทอ., กง.ทอ. และ จร.ทอ.
 • C20211203
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัครพลเรือนและข้าราชการเข้าเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ​(รุ่นที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 • 20211118
  โฆษก ทอ.ชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) จำนวน ๘ เครื่อง
 • 20210928
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ
 • 20210811
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีนำเครื่องบิน SAAB 340 ช่วยลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ช่วงสถานการณ์ COVID-19