นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบิน ๓ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น ณ อาคารรับรอง กองบิน ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔